Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Naše služby


Poslání a cíl Svazu tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Benešov:

Posláním STP v ČR z. s. je poskytnutí pomoci těm, jenž se v důsledku věku či zdravotního postižení ocitli v tíživé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi.

Cílem našich služeb je přispívat ke zkvalitnění života osobám se zdravotním postižením či seniorům regionu Benešov, zvyšovat jejich právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti a tím předcházet jejich osamělosti a napomáhat k jejich dobrovolné aktivní účasti na nabízených službách a zapojení se tak do běžného život společnosti, kterým žijí jejich vrstevníci.

Poskytováním našich služeb se snažíme docílit co největší rozvoj samostatnosti a nezávislosti klientů. Motivujeme je k takovým postupům a činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace a naopak jim pomáhají rozvinout zbylé schopnosti a přednosti.

Naše pomoc a podpora je poskytována tak, aby zachovávala důstojnost a potřeby každého jednotlivého zájemce o službu. Služby jsou poskytovány pouze v zájmu našich klientů a v potřebné kvalitě tak, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Cílovou skupinu tvoří především senioři a osoby s tělesným postižením, opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a rodinní příslušníci uživatelů sociální služby. Poskytujeme své služby bez ohledu na rozsah zdravotního postižení, věk i situaci, zda se klient již nachází v obtížné sociální situaci nebo je teprve touto možností ohrožován.

Poradenští pracovníci STP v ČR z. s. jsou při jednání s klientem vždy nestranní a neutrální a nikdy neodmítnou pomoc klientovi jakéhokoliv vyznání, sexuální orientace, rasy apod.

 


Svaz tělesně postižených v ČR z. s., okresní organizace Benešov:

– Realizuje sociální službu „Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené“
– Svaz tělesně postižených úzce spolupracuje s Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského
kraje, o.p.s., Benešov

 1. Je kontaktním místem pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké i přátele, kteří jsou ochotni pomáhat.
  Zaměřuje se na řešení obtížné sociální situace a to především situace, vzniklé v důsledku ztráty zaměstnání a neschopnosti uplatnit se na trhu práce. Na pomoc občanům, kteří v důsledku zdravotního postižení řeší otázku bezbariérového bydlení a nechtějí být umístěni do zařízení sociální péče. Na zajištění vzdělávání a volnočasových aktivit zdravotně postižených a seniorů.

   
 2. Představuje bezplatné informační a poradenské centrum
  Poradenství provádí v rámci sjednaných navazujících služeb vedoucí Centra pro zdravotně postižené
  a seniory STČ kraje a sociální pracovnice Jana Zajíčková.
  V rámci navazujících služeb je možné získat tyto informace:
  a) k zákonu 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb. příspěvek na péči
      Podmínky pro jeho získání (příloha č. l vyhlášky 505/2006 Sb.)
      Postup v případě nároku na příspěvek
      Výše příspěvku, na koho se obracet se žádostí
      Jaké doklady je třeba doložit
      Jaké povinnosti je třeba dodržovat pomoc při sepsání individuální smlouvy o poskytování pomoci
  b) příspěvky poskytované podle vyhlášky 182/1991 Sb.
      Mimořádné výhody I., II. a III stupně – indikace pro přiznání
      Jednorázové a opakující se dávky
  c) příspěvky podle zákona 117/95 Sb. o státní sociální podpoře
      Dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský
      příspěvek,
      dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné
  d) životní minimum a příspěvky podle zákona o sociální potřebnosti hmotná nouze
  e) důchodové pojištění
  f)  zaměstnávání a podnikání zdravotně postižených
      Pomoc při hledání zaměstnání spolupráce s chráněnou dílnou, zaměstnávající 99 % zdravotně
      postižených
  g) problematika bydlení
      Získání příspěvku na přestavbu bytu či domu, pomoc při umístění do bytů zvláštního určení či
      upravovatelných bytů.
  h) telefonní stanice
      Sleva na poplatku pro držitele průkazu ZTP/P, ZTP (80 % ztráta sluchu) a příspěvku na péči (II. stupně a výše)
  i)  pomoc při výběru poskytovatele sociální služby
      Řešení nepříznivé sociální situace za pomoci vhodné sociální služby
  j) zprostředkování kontaktů na jednotlivé poskytovatele
     - seznam poskytovatelů sociálních služeb v regionu (možnost výběru poskytovatele a navštívení jejich
       webových stránek na PC v kanceláři STP v ČR z. s.)
    - zprostředkování kontaktů na organizace zajišťující navazující služby pro seniory a zdravotně postižené, spolupráce s organizacemi, které tyto služby zajišťují, poskytnutí kontaktu či pomoc při zprostředkování kontaktu se zvoleným poskytovatelem
    - pomoc při osobním jednání a při komunikaci s poskytovateli sociálních služeb, především s občanskými sdruženími regionu a jejich dobrovolnými pracovníky, CZP STČ kraje, Poradnou pro uživatele
      sociálních služeb, Regionálním sdružením Benešovska a Národním institutem pro integraci osob
      s omezenou schopností pohybu a orientace, pomoc při sepsání žádostí, odvolání
    - pomoc při výběru a zajištění kompenzačních pomůcek
    - poradenství pro předsedy a zástupce jednotlivých Občanských sdružení a svazů zdravotně postižených působících v regionu

Stěžejní činností naší organizace je především vzdělávání a zajištění volnočasových aktivit zdravotně postižených a seniorů.
Pořádáme pobytové a vzdělávací semináře, besedy, kurzy tréninku paměti a výuky na PC v prostorách Svazu, ozdravné a rekondiční pobyty.


Zajišťujeme informovanost o pořádaných akcích
Je vytvořena síť dobrovolných pracovníků z osmi Sdružení zdravotně postižených regionu Benešov, kteří se zde pravidelně schází a informace přenáší do svých domovských organizací.
Při organizaci místní pomoci a vyhledávání osamělých těžce zdravotně postižených občanů na venkově STP v ČR z. s. spolupracuje s dobrovolníky – členy těchto sdružení. Zástupci těchto sdružení se pravidelně schází v prostorách Svazu, kam jsou svoláváni předsedou STP v ČR z. s. Konzultovány jsou též jednotlivé případy klientů, které svým bydlištěm spadají do určitého občanského sdružení a jimž je třeba zajistit určitou formu pomoci.
Jedná se o tato Sdružení zdravotně postižených: Vlašim, Benešov, Votice, Bystřice, Čerčany, Poříčí nad Sázavou, Sázava a Olbramovice.
Tato sdružení pořádala, jako každoročně, výroční členské chůze, kterých se zúčastnili předseda STP v ČR z. s. i sociální pracovnice. Seznamovali širokou veřejnost s novou legislativou, ale i stávajícími právními předpisy, radili, kam se obrátit v případě potřeby o pomoc, informovali, jaké připravuje STP v ČR z. s. akce (ve spolupráci s dalšími subjekty) a poskytovali individuální konzultace, o něž je tradičně největší zájem.
Výsledkem této spolupráce se Sdruženími je pak výrazné zlepšení dosahu činností Svazu mimo okresní město.


V každém roce je uspořádáno několik ozdravných a rekondičních pobytů, například:
- pobyt v termálních lázních na Slovensku – Velký Meder
- rekondiční pobyt v Mariánských Lázních nebo v Luhačovicích

- ozdravný pobyt v Deštném v Orlických horách


PC kurzy
Během roku proběhne také několik počítačových kurzů (začátečníci, pokročilí) – pro zdravotně postižené a seniory.


Chráněná dílna
STP Benešov úzce spolupracuje s chráněnou dílnou Benevita v Benešově, zprostředkovává kontakt mezi ní a zdravotně postiženými, pomáhá při jednání se zaměstnavatelem, který zaměstnává 99 % ZP.


Informovanost o přístupnosti budov a objektů veřejného a kulturního charakteru
Zajišťuje ji konzultant pro bezbariérovou výstavbu NIPI o.s. a zároveň předseda Svazu tělesně postižených – pan Karel Roubych.


TOPlist